Bookmark and Share

העשרה אינסטרומנטלית (כֵּלית)
היא תוכנית עבודה שפותחה ע"י פרופ' ראובן פויירשטיין. היא  כוללת 12 כלי חשיבה שונים (ארגון נקודות, תפיסה מרחבית, חשיבה אנליטית, הוראות, מיון, השוואות ועוד). מטרתם היא פיתוח תהליכים קוגניטיביים תקינים על ידי בניית סכמות למידה חדשות גמישות ונגישות בשלושת שלבי החשיבה (קלט, עיבוד ופלט), אצל ילדים ומבוגרים בעלי תפקוד נמוך והישגים אקדמיים נמוכים.

 

הגישה בבסיסה היא דינמית והיא מניחה שהאדם באשר הוא ניתן לשינוי ושהחשיבה שלו בעלת כושר שינוי משמעותי ובשל כך ניתן להובילו להסתגל ולהתאים את עצמו אל הסביבה ולא ההפך. וזאת על ידי עבודה על תהליכים מטה קוגניטיביים (חשיבה על חשיבה) ותהליכי מודעות.

בכוונה להעלות את רמת המודעות שלו, הבנת עצמו ומקומו בסביבה הקרובה והיותר רחוקה, הכרת האפשרויות העומדות לרשותו ויכולת הבחירה שלו ואף ההשלכות העתידיות.  

 

שיטת העבודה הינה ייחודית והיא מבוססת על תהליך תווכי אינטראקטיבי בין המתווך (המורה) לבין המתווך (התלמיד). תהליך של התערבות חיצונית מכוונת על ידי חשיפה ישירה לגירויים שונים ומגוונים (גירויים חדשים מאתגרים ומעוררים שלרוב הילד לא מכיר) והתנסויות רבות שמעודדות למעורבות פנימית משמעותית (מוטיבציונית) המובילה לשיפור דרכי ההתמודדות (על ידי רכישת אסטרטגיות) ואף להעברתם לתחומי חיים שונים (חברתיים, לימודיים, אישיים ועוד).