Bookmark and Share

אנגלית בחטיבה הצעירה 

הוראת השפה האנגלית, כשפה שנייה, משלבת כלים מקלינאות התקשורת – רכישת שפה דבורה, מיומנויות פרוק והרכבה של צלילים... וכלים מהוראה מתקנת בקריאה וכתיבה – תרגום סמל – צליל, זיהוי תבניות מילה, שימוש בהקשר וכיוצא בזאת.
 

הילד מבנה ידע באופן שיטתי – מאותיות גדולות לאותיות קטנות, לרצף הABC, מאותיות בודדות לצרופים, ממילים למשפטים ועד לקטעי קריאה. העבודה הינה רב חושית, נעשה שימוש בבצק, אותיות בולטות, נייר לטש, עיצוב אותיות מחומרי מאכל (M מהפרי מילון Mellon) ועוד.
 

העבודה בצוות מאפשרת רכישה של אסטרטגיות למידה באחת מהשפות, למשל עברית, ויישום אותה אסטרטגיה בשתי השפות – עברית ואנגלית – במקביל. אופן לימוד זה מאפשר הפנמה ומעודד גמישות חשיבה.
 

לצד העבודה בבית רות נשמר קשר עם הכתה, ותאום תוכנית העבודה עם דרישות ביה"ס. לעתים משמעות התאום היא התאמת הבחינות הבית ספריות לתכנים שנלמדו בבית רות, ולעתים התאמת התכנים שאנחנו מלמדים בבית רות.