Bookmark and Share

"בית רות" הוקם כגוף עצמאי בשנת 1985,  ע"י עמותת מתנדבים הנקראת "האגודה לשיפור הלמידה ע"ש מקס ומימי פרנקל".


הוא נקרא כך על שמה של רות פרנקל אשר מניסיונה כאם הבינה שלמערכת החינוך בישראל דאז, אין כלים לסייע לילדים עם ליקויי למידה. היא ייסדה עמותת הורים, שיזמה וסייעה להקמת מרכז למידה עירוני, שיועד לטפל באוכלוסיית התלמידים עם ליקויי למידה.


המרכז שנוהל בשנים הראשונות ע"י עיריית חיפה ומשרד החינוך, במשותף הסתייע בעמותת ההורים.


במהלך השנים  פותחו  במרכז הלמידה עקרונות טיפול חדשניים ע"י הצוות הטיפולי בהנהגת הגב' דגנית הדה. זאת מתוך ההתנסות בשדה, תוך למידה ומשוב שיטתיים. בשנת 1982 קיבל הצוות את פרס החינוך על פיתוח הדגם הטיפולי המיוחד.


רות עקבה, השתתפה ותמכה בהתפתחות המרכז ערכית וכספית וכאשר  בשנת 1985, החליטה  עמותת ההורים, בשיתוף עם חלק מצוות המורים והמטפלים להקים מרכז נפרד, היא  תמכה בהחלטה אך לא זכתה להשתתף במימושה. היא נפטרה בטרם עת, מספר חודשים לפני שהוקם המרכז החדש. 


כיום מנוהלת העמותה על ידיי קבוצת מתנדבים, חלקם הורים לתלמידים ליקויי למידה וחלקם אנשי חינוך וטיפול המקדישים מזמנם ל"בית רות".


הם פועלים הן להבטיח ניהול שוטף ותקין והן להשגת תרומות המאפשרות נתינת מלגות לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי קשה.