Bookmark and Share

אז מהם  "לקויי למידה"?

לקויי למידה נובעים מדיספונקציה נוירו – התפתחותית, הפרעה בתפקוד נוירו פסיכולוגי, (כגון שפה, חישה, זכירה...), אשר גוררת בעקבותיה הפרעה התפתחותית, שבבוא העת מתבטאת בקשיים ברכישת מיומנויות היסוד (קריאה, כתיבה, חשבון, רכישת שפה זרה) כמו גם בפער בין היכולת השכלית של הילד להישגיו בלימודים.


אין כל קשר בין ההפרעה הנוירולוגית שביסוד ליקוי הלמידה לבין הפרעה, ליקוי, או חסר ביכולת שכלית. לאנשים בעלי לקויות למידה מנת משכל תקינה לפחות.


לקות למידה  יכולה להתגלות בכל שלב לאורך החיים.
ראשית הליקוי בתקופת העוברות או לכל המאוחר בלידה, אולם השפעותיו סמויות.
התסמונות  מופיעות לאורך ההתפתחות, החל בגיל הרך וכלה בגיל הבגרות והן מלוות את האדם לאורך כל חייו.
בעלי לקויות למידה שונים מאד זה מזה.


במחקר מונים  99 אפיונים נוירופסיכולוגיים, שליקוי בהם עשוי לגרור לקות למידה. אם נחשוב על  הצרופים האפשריים נראה שיכולות להופיע למעלה מ4000 תסמונות אפשריות. אם נוסיף לכך את השונות הטבעית בין בני האדם על רקע סביבתם והתנסויותיהם אפשר להבין  מדוע כל ליקויי למידה הינו יחיד ומיוחד. עם זאת כל ליקויי הלמידה מסוגלים ללמוד בחברת בני גילם בהינתן להם דרך לעקוף את הלקות הפוגעת במיומנות.


בעלי לקויות למידה מתאפיינים בפער בין כישורים שונים. בבית הספר נמצא, לעתים קרובות, מקצועות בהם הם מצליחים ואף מצטיינים, ומקצועות אחרים בהם הם מתקשים מאד  ואף נכשלים, כאשר אין קשר בין מידת ההשקעה למידת ההצלחה, בעלי לקוייות למידה ו/או הפרעות קשב  צריכים להשקיע, או ללמוד, אחרת  ובדיוק את זה אנחנו מעניקים להם בבית רות.


ישנן כמה לקויות למידה נפוצות והן דיסלקציה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה עליהן ניתן להמשיך ולקרוא באתר.